DSC_5143

Konferencja nt. „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką”

15 stycznia 2016 r. w Sali Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się Konferencja nt. „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką” współorganizowana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza, Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz organizacje studenckie. Przedmiotem konferencji była problematyka […]

Więcej
ow-transgraniczne-przemieszczanie-odpadow

TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW – ZBIÓR PRZEPISÓW

Informujemy że ukazała się publikacja pt. „Transgraniczne przemieszczanie odpadów – zbiór przepisów” zawierająca aktualny zbiór aktów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego regulujących zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w tym: Konwencję Bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. L 39/3 z 16.2.1993), rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania […]

Więcej
ow-mielec-1

Zmiana lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Mielcu

Informujemy, że z dniem 8 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Mielcu. Do końca 2015 r. manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu prowadzone były przy ul. Partyzantów. Obecnie stacja zlokalizowana jest przy  ul. Pogodnej (os. Mościska) i prowadzane są na niej manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i beznzo(a)pirenu oraz pasywne pomiary benzenu i formaldehydu. Wyniki […]

Więcej
ow-raport1

Raporty GIOŚ dotyczące jakości powietrza w Polsce

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można zapoznać się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi jakości powietrza w Polsce: „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014”, „Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ”, „Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce w 2014 r.” Opracowanie pt. „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce […]

Więcej
ow-przyroda-podkarpacka

Przyroda podkarpacka. Wyniki badań monitoringu przyrody 2012-2014

Ukazało się opracowanie pt. „Przyroda podkarpacka. Wyniki badań monitoringu przyrody 2012-2014”. Opracowanie jest podsumowaniem wykonanych na terenie województwa podkarpackiego badań gatunków i siedlisk przyrodniczych, ptaków a także lasów. Monitoring przyrody jako podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska realizowany jest na poziomie krajowym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego […]

Więcej
ow-kontrola-i-badanie-stanu-srodowiska

Materiały informacyjno-edukacyjne opracowane przez WIOŚ w Rzeszowie

Informujemy, że można zapoznać się z nowymi ulotkami edukacyjnymi opracowanymi przez WIOŚ w Rzeszowie: „Kontrola i badanie stanu środowiska – zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w województwie podkarpackim”, 2. „Ozon – na górze dobry, na dole zły”. Te, a także i inne ulotki dostępne są w zakładce „Publikacje” – „Publikacje o stanie środowiska” – „Ulotki edukacyjne”. Autor: Jolanta Ciba Data wytworzenia: […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. […]

Więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza: […]

Więcej

Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują […]

Więcej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podmiot transportujący odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego polskiego organu ochrony środowiska, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.11.2015 r.

Więcej

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przedruk tekstów znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy dzieła oraz źródła „strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.)). Publikacje, które wykraczają […]

Więcej

Informacja dotycząca obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) oraz zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. […]

Więcej