logo

INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r.

Poziom Alertu Przekroczenie w 2017 r. poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5. Obszar Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10- strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Mielec. Obszar  około 116 km2 zamieszkały przez około 148 tys. mieszkańców.Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10- strefa podkarpacka […]

Więcej
logo

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA DOBOWEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PYŁU PM10 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2017 r.

Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 Obszar Strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1802: Rzeszów. Obszar  około 120 km2 zamieszkały przez około 180 tys. mieszkańców. Strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Sanok, Tarnobrzeg. Obszar  około 318 km2 zamieszkały przez około 320 tys. mieszkańców. Stwierdzone przekroczenia Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego […]

Więcej
etykieta

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10 Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu  15.02.2017 r.  dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: najwyższe stężenia odnotowano w Jaśle, Mielcu, Rzeszowie. Wartość stężenia pyłu w µg/m3 W dniu 15.02.2017 r. w godzinach od 1.00-do 12.00 średnie […]

Więcej
wody_2016

OCENA WYNIKÓW BADAŃ WÓD PODZIEMNYCH W 2016 ROKU

Państwowy Instytut Geologiczny, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2016 roku. Według podziału obszaru Polski na 172 jednolite części wód podziemnych (JCWPd), w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest (w całości lub części) piętnaście JCWPd, z których czternaście znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, natomiast jedna […]

Więcej
op_wp

Kompleksowe opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie oceny stanu wód powierzchniowych

Ukazało się opracowanie pt. „Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń” będące podsumowaniem działań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w cyklu gospodarowania wodami 2010-2015. Celem pracy była identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych w województwie poprzez szczegółową analizę presji punktowych źródeł zanieczyszczeń wód i […]

Więcej
w_kierunku

Najnowsze publikacje Europejskiej Agencji Środowiska

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) można zapoznać się z najnowszymi opracowaniami poświęconymi jakości środowiska w Europie. Publikacja „Sygnały EEA 2016 W kierunku czystej i inteligentnej mobilności. Transport a środowisko w Europie” poświęcona oddziaływaniu transportu na środowisko i zdrowie na poziomie europejskim. W publikacji zaprezentowano również możliwości przekształcenia sektora europejskiego transportu w system bardziej przyjazny środowisku. Publikacja dostępna jest w języku polskim […]

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. […]

Więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza: […]

Więcej

Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują […]

Więcej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podmiot transportujący odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego polskiego organu ochrony środowiska, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.11.2015 r.

Więcej

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przedruk tekstów znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy dzieła oraz źródła „strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.)). Publikacje, które wykraczają […]

Więcej