Spotkanie w sprawie jakości powietrza w Mielcu

W dniu 20 października 2016 r. w Mielcu odbyło się spotkanie dotyczące jakości powietrza na terenie miasta Mielec. W spotkaniu udział wzięli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, zastępcy Prezydenta Mielca Jan Myśliwiec i Tadeusz Siemek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu Marian Kokoszka, Przewodniczący Rady Osiedla Mościska Janusz Wrona, przedstawiciel […]

Więcej

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2013-2015

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że dostępny jest kolejny raport o stanie środowiska na terenie województwa podkarpackiego. Tegoroczny raport stanowi podsumowanie prac zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2013 – 2015 w oparciu o zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska trzyletni Program Monitoringu, czasowo zgodny z opracowanym Raportem. Raport w układzie  Presja – Stan – Reakcja […]

Więcej
okładka-uzdrowiska

Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że przygotował opracowanie pt. „Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk” prezentujące stan środowiska na obszarze podkarpackich uzdrowisk. W opracowaniu przedstawiono aktualne wyniki badań powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, hałasu komunikacyjnego i promieniowania elektromagnetycznego. Przeprowadzone badania wykonane zostały na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”. Uzupełnieniem wyników badań monitoringowych są ustalenia kontroli […]

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. […]

Więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza: […]

Więcej

Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują […]

Więcej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podmiot transportujący odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego polskiego organu ochrony środowiska, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.11.2015 r.

Więcej

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przedruk tekstów znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy dzieła oraz źródła „strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.)). Publikacje, które wykraczają […]

Więcej