XXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

30 listopada 2016 r. w Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Sesja poprzedzona została Posiedzeniem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, które odbyło się 28 listopada 2016 r.

Więcej
ocenaklimatuakustycznego_m

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2015 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 roku, obejmująca wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Pomiary natężenia hałasu drogowego przeprowadzone zostały w Dębicy, Przeworsku i Tarnobrzegu, zaś pomiary natężenia hałasu kolejowego w […]

Więcej
nizanski

XXXI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

24 listopada 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Porządek obrad Sesji obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu. W Sesji uczestniczył Pan Andrzej Adamski – Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu, który zaprezentował Radnym Powiatowym informację o stanie środowiska na obszarze powiatu niżańskiego w 2015 […]

Więcej

XXI Sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego

24 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego poświęcona m. in. zagadnieniom związanym z ochroną środowiska.  W Sesji udział wzięli przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu Pan Robert Kowalski i Pani Marta Cwynar, która przedstawiła prezentację pt. „Stan środowiska na obszarze powiatu lubaczowskiego w 2015 roku”. Dla Radnych Powiatowych przygotowana została […]

Więcej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nisku

24 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Nisku odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nisku. Porządek obrad Sesji obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze gminy. W Sesji Rady Miejskiej uczestniczył Pan Andrzej Adamski – Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu, który zaprezentował Radnym Miejskim informację o stanie środowiska na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Nisko […]

Więcej

XXII Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego

23 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego. Porządek obrad Sesji obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu stalowowolskiego. W Sesji uczestniczył Pan Andrzej Adamski – Kierownik Delegatury w Tarnobrzegu, który przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze powiatu stalowowolskiego […]

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. […]

Więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza: […]

Więcej

Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują […]

Więcej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podmiot transportujący odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego polskiego organu ochrony środowiska, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.11.2015 r.

Więcej

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przedruk tekstów znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy dzieła oraz źródła „strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.)). Publikacje, które wykraczają […]

Więcej