logo

Informacja na temat przeprowadzenia profilaktycznych badań jakości powietrza w rejonie przygranicznym w związku z pożarem składowiska odpadów na Ukrainie

14.06.2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził profilaktyczne pomiary powietrza atmosferycznego wzdłuż granicy polsko – ukraińskiej. Badania przeprowadzono przy strażnicach i przejściach granicznych w miejscowościach: Korczowa, Budomierz, Medyka, Krościenko i Ustrzyki Górne z użyciem mobilnego laboratorium do szybkiej oceny ryzyka oraz zdalnego detektora chmury substancji niebezpiecznych. Wyniki badań przeprowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-ukraińskiej nie wykazały obecności w […]

Więcej
logo

Informacja dotycząca pożaru na wysypisku odpadów na Ukrainie

W związku z pożarem na wysypisku odpadów w okolicy Lwowa na Ukrainie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na automatycznej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Przemyślu zarówno w ostatnich dniach, jak i w dniu dzisiejszym, tj. 09.06.2016 r., nie odnotowano wystąpienia ponadnormatywnych stężeń mierzonych zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie stacje.wios.rzeszow.pl […]

Więcej
dniotwarte

Podsumowanie Dni otwartych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju i Światowego Dnia Ochrony Środowiska w dniach 30-31.05.2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie zorganizowano „Dni otwarte”. W trakcie dwudniowego spotkania młodzież z rzeszowskich szkół miała możliwość zapoznania się jakie ustawowe zadania realizuje Inspekcja Ochrony Środowiska, jaki jest stan środowiska w województwie podkarpackim, oraz które zanieczyszczenia sprawiają najwięcej problemu w regionie. Przedstawiciele […]

Więcej
stan_srodowiska_p_strzyzow

XX Sesja Rady Powiatu w Strzyżowie

W dniu 25 maja 2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego V kadencji 2014-2018. W Sesji uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dla Radnych Powiatowych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska na terenie powiatu strzyżowskiego na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie”, a także przedstawiona krótka prezentacja tematyczna pt. „Główne […]

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. […]

Więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza: […]

Więcej

Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują […]

Więcej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podmiot transportujący odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego polskiego organu ochrony środowiska, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.11.2015 r.

Więcej

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przedruk tekstów znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy dzieła oraz źródła „strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.)). Publikacje, które wykraczają […]

Więcej