PM10_srednie_dzisiaj

Informacja o możliwości wystąpienia poziomu alertowego PM10 w dniu 17.01.2017 r.

W dniu 17.01.2017 r. w godzinach od 1.00-do 12.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacjach w Mielcu przy ul. Biernackiego oraz w Rzeszowie przy ul. Rejtana przekroczyło wartość 200 µg/m3. Istnieje możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3. Natomiast na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego stężenie pyłu PM10 przekroczyło wartość 300 µg/m3. Istnieje możliwość wystąpienia dobowego […]

Więcej
komunikat ikona

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczący wysokich dobowych stężeń pyłu PM10 w dniu 11.01.2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 11 stycznia br. wystąpiły wysokie stężenia pyłu PM10 na stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na stacjach zanotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu dobowego pyłu PM10. Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 powyżej 200 μg/m3 w dniu 11 stycznia zanotowano na miejskich stacjach pomiarowych: w Rzeszowie przy ul. Rejtana […]

Więcej

Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11.01.2017 r. w sprawie występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu na obszarze województwa podkarpackiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na automatycznych stacjach wchodzących w skład wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza od godzin wieczornych dnia wczorajszego notowane są wysokie stężenia 1-godzinne zanieczyszczeń pyłowych (zgodnie z polskim indeksem jakość powietrza określana jako dostateczna, zła i bardzo zła).

Więcej
komunikat ikona

Komunikat dotyczący wysokich stężeń pyłu PM10 w powietrzu na terenie województwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych. Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle […]

Więcej
stacja Biernackiego

Zmiany w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza w województwie podkarpackim

Od 2017 r. nastąpiły zmiany w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza w województwie podkarpackim. W miejscowości Iwonicz-Zdrój w strefie B ochrony uzdrowiskowej uruchomiona została nowa stacja monitoringu powietrza. Na stacji prowadzone są manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. Zmianie uległa również lokalizacja automatycznej stacji monitoringu powietrza w Mielcu.

Więcej
biul4

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informujemy, że ukazał się czwarty w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W kolejnym numerze Biuletynu można zapoznać się z informacjami na temat zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym. W artykule wskazano, gdzie można znaleźć informacje o jakości powietrza, przedstawiono działania podejmowane w sytuacji występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych, a także wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka oraz […]

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. […]

Więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza: […]

Więcej

Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują […]

Więcej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podmiot transportujący odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego polskiego organu ochrony środowiska, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.11.2015 r.

Więcej

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przedruk tekstów znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy dzieła oraz źródła „strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie” (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.)). Publikacje, które wykraczają […]

Więcej