uzdr_okl_2016

Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2016 roku w zakresie SO2, NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że przygotował opracowanie pt. „Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2016 roku w zakresie SO2, NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu”. Ocena jakości powietrza na terenie miejscowości uzdrowiskowych zlokalizowanych w województwie podkarpackim tj. Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk i Rymanów-Zdrój określona została na podstawie wyników modelowania jakości powietrza wykonanego na poziomie krajowym na potrzeby oceny jakości […]

Więcej
ocena2017 2

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2016

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519) opracowana została ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2016. Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2016 opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 […]

Więcej
jakosc_pow_0416

Konferencja pn. „Smog nieodłączny towarzysz niskiej emisji to nasz współczesny smok”

26 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Nowy Dwór w Świlczy zorganizowana została konferencja pn. „Smog nieodłączny towarzysz niskiej emisji to nasz współczesny smok”. Celem konferencji było wskazanie rozwiązań i najlepszych praktyk służących poprawie jakości powietrza na terenie gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Więcej
logo

Informacja o godzinach pracy WIOŚ w Rzeszowie podczas weekendu majowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż 2 maja Urząd będzie nieczynny. W zamian Urząd otwarty będzie dla klientów 13 maja w godzinach 7.00 do 15.00. Podstawa –  Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej.  

Więcej
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MIĘDZYNARODOWE FORUM WARSZAWA-KIJÓW Rozwój współpracy w zmniejszeniu zagrożeń chemicznych, umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego oraz ochotniczych straży pożarnych.

24 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się MIĘDZYNARODOWE FORUM WARSZAWA-KIJÓW Rozwój współpracy w zmniejszeniu zagrożeń chemicznych, umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego oraz ochotniczych straży pożarnych. Spotkanie współorganizowane było przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie (ICCSS), Ukraiński Związek Bezpieczeństwa Technicznego (USPTB) we współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Koordynatorem Biura Projektów OBWE w Kijowie. Celem Forum był rozwój współpracy oraz […]

Więcej
logo

Informacja o godzinach pracy WIOŚ w Rzeszowie podczas weekendu majowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż 2 maja Urząd będzie nieczynny. W zamian Urząd otwarty będzie dla klientów 13 maja w godzinach 7.00 do 15.00. Podstawa –  Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej.  

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. […]

Więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza: […]

Więcej

Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują […]

Więcej

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko dotyczące zezwoleń na transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podmiot transportujący odpady w ruchu krajowym i międzynarodowym zobowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego polskiego organu ochrony środowiska, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.11.2015 r.

Więcej