Aktualne zasady udostępniania informacji o poziomie tła zanieczyszczenia powietrza

Inspektorat ochrony środowiska udziela informacji o poziomie zanieczyszczeń w postaci stężeń średniorocznych zanieczyszczeń powietrza dla następujących substancji:

 • dwutlenek siarki (w kryterium ochrony roślin),
 • dwutlenek azotu,
 • pył zawieszony PM10,
 • pył zawieszony PM2,5
 • benzen,
 • ołów w pyle zawieszonym,
 • arsw ustawie en w pyle zawieszonym,
 • kadm w pyle zawieszonym,
 • nikiel w pyle zawieszonym,
 • benzo(a)piren w pyle PM10.

Dopuszczalne wartości stężeń średniorocznych tych substancji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1031).

Z uwagi na brak norm stężeń średniorocznych dla: tlenku węgla oraz ozonu, właściwy WIOŚ nie udziela informacji dotyczących wartości tła tych zanieczyszczeń.

Informacja o średniorocznych stężeniach substancji w poszczególnych strefach województwa podkarpackiego znajduje się w opracowaniu: „Ocena roczna jakości powietrza w woj. podkarpackim – raport 2015 r.” dostępnym na naszej stronie internetowej.

W przypadku żądania informacji o poziomie tła zanieczyszczenia powietrza na pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku należy wnieść stosowną opłatę, której wysokość jest określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215 poz. 1415 z późn. zm.).

 • Jeżeli wnioskodawca odbiera dane osobiście, wówczas wysokość opłaty wynosi 5 zł + 0,15 zł za każdą stronę kopii czarno-białej, wpłaty można dokonać na rachunek bankowy WIOŚ lub w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie lub jego terenowych Delegaturach w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu.
 • Jeżeli dane przesyłane są drogą elektroniczną opłata wynosi 5 zł + 0,10 zł za każdą zeskanowaną stronę i można uiścić ją na rachunek bankowy WIOŚ.
 • Za przesłanie danych drogą pocztową, należy na rachunek bankowy WIOŚ wpłacić dodatkową opłatę w wysokości podanej w aktualnym cenniku usług pocztowych „Poczty Polskiej”.

Od 1 stycznia 2007 r. , w związku z wejściem w życie ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1628), wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie nie podlega opłacie skarbowej.

WAŻNE!
W związku ze zmianami w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), które weszły w życie 11 maja 2014 r. informujemy, że informacje o środowisku i tle zanieczyszczenia powietrza udostępniane drogą elektroniczną przekazywane będą wyłącznie z podpisem kwalifikowanym.
W związku z powyższym do opłaty za udostepnienie informacji o środowisku przekazywane drogą elektroniczną, zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415), nie należy doliczać opłaty za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów.

Opłatę za udostępniania informacji o poziomie tła zanieczyszczenia powietrza należy uiścić w terminie 14 dni, przez wpłatę w kasie lub na rachunek bankowy WIOŚ: Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie nr 89101015280008662231000000. W celu uniknięcia zbędnej wymiany korespondencji, dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.