Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że w dniu 24 lutego 2006 r. weszło w życie rozporządzenie (WE) NR 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE. Rozporządzenie to obowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie, w tym Polskę, bez konieczności transponowania jego zapisów do polskiego systemu prawnego.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, operatorzy dużych instalacji przemysłowych, prowadzący co najmniej jeden z rodzajów działalności wymienionych w zał. nr I do rozporządzenia, zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o ilości:

 • substancji zanieczyszczających wyemitowanych do powietrza, wody i gleby, wymienionych w zał. nr II do rozporządzenia, po przekroczeniu wartości progowych określonych w tym załączniku,
 • odpadów przekazanych poza miejsce ich powstania, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, po przekroczeniu wielkości progowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt b rozporządzenia,
 • substancji zanieczyszczających zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia, wymienionych w zał. nr II do rozporządzenia, po przekroczeniu wartości progowych określonych w tym załączniku.

W celu uściślenia uregulowań zawartych w ww. rozporządzeniu, znowelizowano ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dodając w tytule III ustawy dział IVa – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację są zobowiązani do przekazania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska do końca marca roku następującego po roku sprawozdawczym, informacji niezbędnych do tworzenia krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Ponieważ, zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie ustanowienia E-PRTR, pierwszym rokiem sprawozdawczym był rok 2007, operatorzy instalacji zobowiązani byli do dnia 31 marca 2008 roku przekazać stosowne informacje za rok 2007. Analogiczne należy przekazywać sprawozdania za następne lata.
Nowy wzór formularza do sporządzenia sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1154).

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie oceniał jakość dostarczonych danych, w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności.
Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, skutkuje nałożeniem na prowadzącego instalację, przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł, zgodnie z art. 236d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Jednocześnie, w przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska zobowiązany jest do nałożenia na prowadzącego instalację kary pieniężnej w wysokości 5 tys. zł, zgodnie z art. 236d ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Obowiązek dotyczący składania raportów E-PRTR obejmuje przede wszystkim grupę instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych.
Poza nimi obejmuje także:

 • młyny węglowe o zdolności produkcyjnej powyżej 1 Mg/h,
 • instalacje do wytwarzania produktów węglowych i bezdymnego paliwa stałego,
 • górnictwo podziemne i działalność z tym powiązaną,
 • górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy, o powierzchni powyżej 25 ha terenu objętego rzeczywistą działalnością wydobywczą,
 • oczyszczalnie ścieków komunalnych, których wydajność pozwala na obsłużenie powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku I do unijnego rozporządzenia, o wydajności powyżej 10 000 m3 na dobę,
 • zakłady przemysłowe do konserwacji drewna i produktów drewnopochodnych za pomocą środków chemicznych, o zdolności produkcyjnej powyżej 50 m3 na dobę,
 • intensywne akwakultury, których zdolność produkcyjna wynosi powyżej 1 tys. ton rocznie ryb lub skorupiaków,
 • instalacje do budowania i malowania lub usuwania farby ze statków, przewidziane dla statków powyżej 100 m długości.

Do wyznaczania wielkości emisji substancji mogą być wykorzystywane zarówno wyniki pomiarów, jak i obliczeń lub oszacowań. Zastosowane metody zbierania danych trzeba odpowiednio opisać. Wytyczne w tym zakresie zostały przygotowane przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej i dostępne są również w języku polskim. Sprawozdawczość w zakresie transferu odpadów obejmuje jedynie zbiorcze dane ilościowe z podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne oraz uwzględnia stosowane metody zagospodarowania odpadów. Oddzielnie należy składać raport o przekazywaniu odpadów niebezpiecznych do innych krajów.


Wzór formularza sprawozdania został określony w załączniku do w/w rozporządzenia.
Sposób przedłożenia sprawozdania został określony w rozporządzeniu w § 3.

 • ust. 1. Sprawozdanie przedkłada się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
 • ust. 2. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243), po wypełnieniu formularza sprawozdania przez aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
 • ust. 3. Dokument elektroniczny jest opatrzony przez prowadzącego instalację bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262).
 • ust. 4. Jeżeli składający sprawozdanie nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego, dodatkowo przesyła do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska podpisany wydruk sprawozdania.

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące sprawozdania zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Formularz sprawozdania wypełnia się poprzez aplikację POL_PRTR dostępną pod adresem:

Podpisany wydruk sprawozdania, podmioty prowadzące instalacje zlokalizowane na terenie woj. podkarpackiego winny przesłać na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów

Tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 33 z dnia 04.02.2006 r.

Poniżej zestawiono listę podmiotów z terenu województwa podkarpackiego, będących w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie, które zdaniem Inspektoratu prowadzą rodzaje działalności wymienione w zał. nr I do rozporządzenia i które podlegają obowiązkowi przedkładania sprawozdania.

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące zakwalifikowania prowadzącego instalację do grupy podmiotów podlegających w/w obowiązkom można kierować na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.