Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wymagania UE zawarte w dyrektywie 2012/19/UE z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostały przetransponowane do prawa polskiego za pomocą ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688).

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z  pewnymi wyjątkami.

Ustawa nakłada szereg obowiązków na podmioty, osoby fizyczne oraz na organy administracji publicznej. W rozdziale 14 ustawy wymiennie zostały naruszenia wymagań dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego za które wojewódzki inspektor ochrony środowiska zobowiązany jest wymierzyć administracyjną karę pieniężną.  Administracyjne kary pieniężne wynoszą od 5000 zł. do 1000000 zł. W rozdziale tym wymieniono również naruszenia wykroczenia zagrożone karami grzywny nakładanymi  w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm).

Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie i przepisach wykonawczych oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Ustawa dokonuje zmian z innych ustawach:

 • w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn.zm.),
 • w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
 • w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
 • w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.),
 • w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, ze zm.),
 • w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 • w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
 • w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.),
 • w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
 • w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. ,poz. 888), W ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774),
 • w ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 803 ze zm.),