Skargi i wnioski

Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowią:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź.zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
 • zarządzenie nr 32/2012 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Skargi i wnioski przyjmowane są osobiście przez:

 • Wojewodę Podkarpackiego we wtorek każdego tygodnia w godzinach pracy urzędu od 800 do 1600 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a w czasie jego nieobecności przez Zastępcę, we wtorek każdego tygodnia w godzinach od 1200 do 1530 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Langiewicza 26,
 • Kierowników Delegatur oraz kierowników komórek organizacyjnych lub osoby je zastępujące codziennie w godzinach pracy urzędu od 700 do 1500.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na poniższe adresy:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ul. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Delegatura w Jaśle

ul. Floriańska 108
38-200 Jasło

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Delegatura w Przemyślu

Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Delegatura w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Drogą elektroniczną za pomocą:

Fax-em na poniższe numery:

 • Inspektorat w Rzeszowie      – ico-phone (17) 850 53 77
 • Delegatura w Jaśle               – ico-phone (13) 446 35 48
 • Delegatura w Przemyślu       – ico-phone (16) 678 44 89
 • Delegatura w Tarnobrzegu    – ico-phone (15) 822 15 95 wew. 211

Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą tradycyjną, jak i drogą elektroniczną powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz dokładny adres zamieszkania nadawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie odnotowywane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

Za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.