Poważne awarie

Poważna awaria to, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem. Poważna awaria przemysłowa, zgodnie z art. 3 pkt 24 ww. ustawy to poważna awaria w zakładzie dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 686 ze zm.), należy:

 1. kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii,
 2. prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1,
 3. badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska,
 4. prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

W akcji zwalczania poważnej awarii lub zdarzenia o znamionach poważnej awarii Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała z organami właściwymi do jej prowadzenia (głównie Państwową Strażą Pożarną) oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tych awarii.

Art. 245.1 ustawy Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek na osoby, które zauważą wystąpienie poważnej awarii,niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o zdarzeniach kwalifikowanych jako poważna awaria od osób i podmiotów, które nie są powołane do zwalczania poważnych awarii.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 5 poz. 58 ze zm.), organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii, tj. Państwowej Straży Pożarnej, zgłaszają do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wystąpienie poważnej awarii, niezwłocznie, lecz nie później niż do godz. 10°° dnia następnego po dniu wystąpienia awarii.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7°°-15°°) w sprawy dotyczące poważnych awarii prowadzą:

 • Główny Specjalista WIOŚ w Rzeszowie tel. 17-85-058-18
 • Starszy specjalista WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu tel. 16-678-44-96, 16-678-98-92
 • Starszy specjalista WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu tel. 15-822-15-95 wew. 266
 • Starszy specjalista WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle tel. 13-446-43-95, 13-448-08-48

Instytucje powołane do współdziałania w zakresie poważnych awarii:

 • Dyżurna Służba Operacyjna Wojewody Podkarpackiego – tel.: 17-867-12-38, fax: 17-86-71-855
 • Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP – tel.: 17-85-23-602, 998, fax: 17-86-22-097
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – tel.: 112
 • Stanowisko dyżurne KW Policji w Rzeszowie – tel.: 17-86-52-250, fax: 17-86-52-308
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie – tel. 17 852 21 11, 606-399-989
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 17-854-38-41, 17-854-36-83
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – 22 825 33 25

W ewidencji Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 11 zakładów zgłoszonych do kategorii Zakładów Dużego Ryzyka, 21 zakładów zgłoszonych do kategorii Zakładów Zwiększonego Ryzyka oraz 42 zakłady zaliczone do kategorii Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii (PSPA).

Zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii podlegają kontroli przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska co najmniej raz w roku, zaś zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii kontrolowane są co najmniej raz na 3 lata.