Zadania Wydziału Inspekcji

Do zadań Wydziału i Działów Inspekcji należy w szczególności:

1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) w zakresie:

a) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

b) przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,

c) przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,

d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

e) przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,

f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, oraz z produktami, urządzeniami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje,

h) przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,

i) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

j) przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

k) przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach,

l) przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;

3. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

4. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko;

5. wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;

6. wykonywanie zadań określonych w ustawie o odpadach wydobywczych;

7. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;

8. wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna;

9. wykonywanie zadań w zakresie zagrożeń dla środowiska wynikających z:

a) ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,

c) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów,

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin;

10. wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r, poz. 1223);

11. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

12. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

13. przygotowywanie rocznej informacji o działalności kontrolnej dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewody;

14. ocena raportów bezpieczeństwa i współdziałanie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w zakresie dokumentacji potencjalnych sprawców poważnych awarii;

15. uczestnictwo w działaniach podejmowanych w przypadku wystąpienia poważnej awarii, przygotowywanie stosownych decyzji dotyczących m.in. przeprowadzenia badań lub prowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze środowiska;

16. przygotowywanie wystąpień o wszczęcie postępowania karnego lub karno-administracyjnego w stosunku do sprawców zanieczyszczenia środowiska;

17. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;

18. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków niepieniężnych;

19. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków o podjęcie interwencji;

20. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie załatwiania skarg i wniosków dotyczących ich funkcjonowania;

21. pełnienie dyżurów domowych na wypadek wystąpienia poważnej awarii;

22. prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami;

23. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z odraczaniem terminów płatności kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska;

24. prowadzenie postępowań w sprawach zmiany wymiaru kary biegnącej lub stwierdzenia zaprzestania przekroczenia;

25. współpraca ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego i Policją w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów;

26. prowadzenie Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska w Systemie EKOINFONET;

27. prowadzenie elektronicznych baz danych dotyczących działalności kontrolnej współudział w przygotowywaniu rocznego raportu o stanie środowiska;

28. wykonywanie czynności związanych z realizacją budżetu zadaniowego tj.:

– określanie celów dla realizacji zadań, podzadań i działania oraz monitoring ich realizacji,
– określanie mierników i ich wartości w ramach planowania i realizacji budżetu zadaniowego dla zadania, podzadania i działania,
– przekazywanie danych w zakresie realizacji celów i mierników do Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych dla potrzeb sporządzenia sprawozdań półrocznych i rocznych z realizacji budżetu zadaniowego;

29. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami lub poleceniami Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.