Laboratorium

Informacja ogólna

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie jest jedną z komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie i składa się z następujących pracowni:

 • Pracownia w Rzeszowie – analiz manualnych, instrumentalnych, mikrobiologicznych i hydrobiologicznych,
 • Pracownia Terenowa w Rzeszowie – pomiarów terenowych i poboru próbek, obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza,
 • Pracownia w Jaśle – analiz manualnych, instrumentalnych i hydrobiologicznych,
 • Pracownia w Przemyślu – analiz manualnych i instrumentalnych,

Siedziba główna Laboratorium mieści się w budynku WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów

Poza główną siedzibą, w budynkach delegatur WIOŚ w Rzeszowie zlokalizowane są następujące pracownie:

 • Pracownia w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 108;
 • Pracownia w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Pl. Dominikański 3;
 • Grupa terenowa  w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a.

Do zadań statutowych Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie należy:

 • wykonywanie badań, pomiarów i analiz w związku z realizacją zadań określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości,
 • współpraca z krajowym laboratorium referencyjnym i wzorcującym w zakresie wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej,
 • utrzymywanie wzorców referencyjnych spójnych z wzorcami wyższego rzędu oraz zapewnienie spójności pomiarowej w wojewódzkich sieciach pomiarowych,
 • prowadzenie prac związanych z wdrożeniem nowych metod analitycznych, aparatury i systemów kontrolno – pomiarowych,
 • utrzymywanie wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz jego doskonalenie,
 • obsługa stacji monitoringu powietrza,
 • współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie analityki, uczestnictwo w organizacji seminariów i szkoleń,
 • prowadzenie dodatkowej, wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, działalności usługowej w zakresie: badań i pomiarów jakości komponentów środowiska, pomiarów wielkości emisji substancji lub energii do środowiska, wydawania opracowań dotyczących jakości środowiska, prowadzenia szkoleń i udzielania informacji ekologicznych.

W celu wymiany doświadczeń, doskonalenia stosowanych oraz wdrażania nowych metod i technik badawczych, a także doskonalenia jakości Laboratorium współpracuje z Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, laboratoriami działającymi w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innymi jednostkami, prowadzącymi działalność o podobnym profilu.
Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium obejmuje:

 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych, podziemnych i opadowych, ścieków, gleb, odpadów i roślin,
 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań biologicznych wód, ścieków, gleb, odpadów i powietrza atmosferycznego,
 • pomiary poziomu hałasu,
 • pomiary poziomu pól elektromagnetycznych,
 • pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Laboratorium wykonuje rutynowo badania i pomiary około 250 wskaźników stanowiących podstawę do oceny stanu środowiska i prognozowania. Laboratorium dysponuje warunkami technicznymi, które stwarzają możliwości rozszerzenia zakresu badań w celu zaspokojenia oczekiwań klientów, spełnienia wymagań prawnych dotyczących zadań statutowych Laboratorium oraz zapewnienia jakości danych wykorzystywanych do oceny stanu środowiska.

Laboratorium stosuje szerokie spektrum klasycznych i nowoczesnych technik badawczych, takich jak: potencjometria, nefelometria, termometria, elektrochemia, konduktometria, miareczkowanie, grawimetria, turbidymetria, spektrometria w nadfiolecie, świetle widzialnym i podczerwieni, atomowa spektrometria emisyjna, atomowa spektrometria absorpcyjna (płomieniowa i z atomizacją elektrotermiczną), atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, chromatografia gazowa, chromatografia jonowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa, fluorescencja, chemiluminescencja.

Wykonywanie szerokiego zakresu badań analitycznych dla różnych potrzeb i w różnych próbkach możliwe jest dzięki posiadaniu przez Laboratorium nowoczesnej aparatury pomiarowo – kontrolnej.

 

Akredytacja

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie uczestniczy w krajowym systemie laboratoriów akredytowanych od 1998 roku, prowadząc stałą współpracę najpierw z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, a następnie Polskim Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia zgodności swojego systemu zarządzania i kompetencji technicznych z wymaganiami akredytacyjnymi.

Obecnie laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 447, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji z dnia 8 października 2015 r., ważny do dnia 19 października 2019 r., potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytowanej działalności.

 

Certyfikat_2015

 

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 447  AB 447

 

 

Oferta na wykonanie badań w ramach usług

 • Pobieranie próbek wód powierzchniowych, podziemnych, pitnych i opadowych, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odpadów
 • Badania wód:
  temperatura, barwa, liczba progowa zapachu, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, tlen rozpuszczony, natężenie przepływu, BZT5, indeks nadmanganianowy, ChZT-Cr, OWO, chlorki, siarczany, krzemionka zdysocjowana, fluorki, substancje rozpuszczone, sucha pozostałość, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny Kjeldahla, azot organiczny i ogólny, azot w postaci amoniaku i jonów amonowych, fosforany rozpuszczone, fosfor ogólny, zasadowość ogólna, kwasowość ogólna, twardość, substancje powierzchniowo czynne anionowe, ekstrakt eterowy, indeks fenolowy, cyjanki wolne i związane, zawiesiny, zawiesiny łatwoopadające, wapń, magnez, sód, potas, mangan, bar, srebro, kobalt, miedź, wanad, kadm, glin, bor, żelazo, nikiel, ołów, cynk, tal, cyna, antymon, molibden, stront, selen, arsen, rtęć, chrom sześciowartościowy, chrom trójwartościowy, chrom ogólny, chlorowane pestycydy, WWA, suma benzyn, indeks oleju mineralnego, benzen, toluen, etylobenzen, styren, ksyleny, chloroform, czterochlorek węgla, trójchloroetylen, nadchloroetylen, 1,2-dwuchloroetan, sześciochlorobutadien, trójchlorobenzen, sześciochlorobenzen, polichlorowane bifenyle, związki azoto- i fosforoorganiczne, chlorofil „a”, indeks saprobowości peryfitonu, fitoplanktonu, zooplanktonu i nanoplanktonu, liczba bakterii grupy coli i coli typu kałowego metodą fermentacyjną probówkową, ogólna liczba bakterii metodą płytkową, bakterie Salmonella sp., paciorkowce kałowe metodą filtrów membranowych, Escherichia coli metodą filtrów membranowych, bakterie grupy coli metodą filtrów membranowych, bakterie redukujące siarczyny (Clostridia)
 • Badania ścieków:
  temperatura, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, natężenie przepływu, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO, chlorki, siarczany, fluorki, substancje rozpuszczone, sucha pozostałość, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny Kjeldahla, azot organiczny i ogólny, azot w postaci amoniaku i jonów amonowych, fosforany rozpuszczone, fosfor ogólny, zasadowość ogólna, kwasowość ogólna, twardość, substancje powierzchniowo czynne anionowe, ekstrakt eterowy, indeks fenolowy, cyjanki wolne i związane, wapń, magnez, sód, potas, mangan, bar, srebro, kobalt, miedź, wanad, kadm, glin, bor, żelazo, nikiel, ołów, cynk, tal, cyna, antymon, molibden, stront, selen, arsen, rtęć, chrom sześciowartościowy, chrom trójwartościowy, chrom ogólny, chlorowane pestycydy, WWA, suma benzyn, indeks oleju mineralnego, benzen, toluen, etylobenzen, styren, ksyleny, chloroform, czterochlorek węgla, trójchloroetylen, nadchloroetylen, 1,2-dwuchloroetan, sześciochlorobutadien, trójchlorobenzen, sześciochlorobenzen, polichlorowane bifenyle, związki azoto- i fosforoorganiczne, indeks osadu czynnego, zawiesiny, zawiesiny łatwoopadające, biocenoza osadu czynnego, biocenoza błony biologicznej, biocenoza ścieków
 • Badania gleb:
  pH, sucha pozostałość, azot ogólny Kjeldahla, fosfor przyswajalny, OWO, wapń, magnez, sód, potas, mangan, bar, kobalt, miedź, kadm, żelazo, nikiel, ołów, cynk, molibden, arsen, rtęć, chrom ogólny, siarka całkowita, chloroorganiczne pestycydy, WWA, suma benzyn, indeks oleju mineralnego, ekstrakt eterowy, benzen, toluen, etylobenzen, styren, ksyleny, chloroform, czterochlorek węgla, trójchloroetylen, nadchloroetylen, 1,2-dwuchloroetan, trójchlorobenzen, sześciochlorobenzen, polichlorowane bifenyle, żywe jaja pasożytów, miano Clostridium peryfigenes, bakterie termofilne, miano bakterii grupy coli, miano bakterii grupy coli typu kałowego, bakterie Salmonella sp., bakterie wegetatywne i w postaci spor
 • Badania odpadów:
  pH, sucha masa, OWO, strata przy prażeniu, WWA, olej mineralny (C10 do C40), benzen, toluen, etylobenzen, i ksyleny, polichlorowane bifenyle, żywe jaja pasożytów, miano bakterii grupy coli, miano bakterii grupy coli typu kałowego, bakterie Salmonella sp., bakterie wegetatywne i w postaci spor
 • Badania eluatów z odpadów:
  pH, sucha masa, arsen, bar, kadm, chrom ogólny, miedź, rtęć, molibden, nikiel, ołów, antymon, selen, cynk, chlorki, fluorki, siarczany, cyjanki, indeks fenolowy, RWO, substancje rozpuszczone
 • Badania osadów ściekowych:
  pH, sucha masa, zawartość substancji organicznej, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, OWO, wapń, magnez, ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, chrom, rtęć, żywe jaja pasożytów, bakterie Salmonella sp.,
 • Pomiary emisji / imisji zanieczyszczeń:
  tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, fluor, fluorowodór, chlorowodór, formaldehyd, siarkowodór , całkowity węgiel organiczny LZO, pył, metale, fenol, alkohol metylowy, benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen, styren, cykloheksan, WWA, aceton, octan etylu, octan butylu, alkohol n-butylowy, izopropylobenzen, ozon, węglowodory alifatyczne, respirabilne włókna azbestu
 • Badania mikrobiologiczne powietrza:
  ogólna liczna bakterii metodą aspiracyjną i sedymentacyjną
 • Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych
 • Pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego

 

Kontakt

 

Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Pracownia w Rzeszowie

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
tel. (17) 8505817, fax (17)8505819
e-mail:laboratorium@wios.rzeszow.pl

Pracownia w Jaśle
ul. Floriańska 108, 38-200 Jasło
tel. (13) 4464395, fax (13) 4463548
e-mail:laboratorium-dj@wios.rzeszow.pl

Pracownia w Przemyślu
pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 6784496, fax (16) 6784489
e-mail:laboratorium-dp@wios.rzeszow.pl

Grupa Terenowa w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 8221595 w.256, fax (15) 8226440
e-mail:laboratorium-dt@wios.rzeszow.pl

 

Dokumenty do pobrania

Formularz zamówienia
Cennik usług
Lista badań prowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie

 

Galeria

W przygotowaniu